BAGNO REKLAMY 2011 - DASH BOOR - 10-13.XI.2011 - SUCHEDNIÓW  
  

Bagno Reklamy 2011

Regulamin
Bagno Reklamy DASH BOOR

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Impreza "Bagno Reklamy DASH BOOR" jest przeznaczona dla posiadaczy samochodów terenowych o DMC do 3,5 t, mające ważne badanie techniczne oraz osób, którym samochody zostaną wypożyczone. Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t mogą wziąć udział w imprezie jedynie na podstawie osobnej zgody Organizatora i na warunkach z Organizatorem uzgodnionych (np. ograniczenie dostępu do niektórych Prób Terenowych). Pojazd startujący w imprezie powinien mieć aktualną polisę OC i NNW oraz badanie techniczne. Organizator nie sprawdza ważności dokumentów, kierowca podpisując zgłoszenie oświadcza o ich ważności.

2. Udział w imprezie "Bagno Reklamy DASH BOOR" polega na przejechaniu tras wytyczonych przez Organizatora, a zapisanych w formie Roadbooka, i zdobyciu jak największej ilości pieczątek w Próbach Terenowych zwanych dalej PT. Impreza odbywa się zgodnie z Planem Imprezy.

3. Jedynie załoga jak i osoby towarzyszące zarejestrowani przez Organizatora mogą być Uczestnikami imprezy "Bagno Reklamy DASH BOOR". Załogą jest kierowca oraz pilot samochodu. Kierowca musi posiadać ważne Prawo Jazdy odpowiedniej kategorii. Oprócz kierowcy i pilota w samochodzie może przebywać dowolna liczba osób towarzyszących - zgodna ze wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie załogi oraz osób towarzyszących w samochodzie i za ich bezpieczeństwo.

4. Załoga oraz osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego podporządkowania poleceniom Organizatora oraz Sędziów.

5. W przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w imprezie podczas jej trwania kierowca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora imprezy.

6. Samochody startujące w imprezie powinny być oznaczone naklejką z numerem startowym oraz wszystkimi dostarczonymi przez Organizatora naklejkami Sponsorów.

7. Samochody startujące w imprezie powinny być wyposażone w taśmę asekuracyjną 2m. lub dłuższą. Taśma asekuracyjna powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności do zabezpieczania/opasania drzew wykorzystywanych do wyciągnięcia unieruchomionego pojazdu.

8. Podczas imprezy zabronione jest: rozwijanie prędkości powyżej 50 km/h na terenach zabudowanych, zrywanie taśm oraz przejeżdżanie pod taśmami - poza przypadkami uzgodnionymi z Organizatorem lub Sędziami, podchodzenie poza kolejnością do PT, wycinanie drzew, jazdy po uprawach rolnych i leśnych. Jakiekolwiek umyślne niszczenie przyrody będzie przez Organizatora karane bezwzględną i natychmiastową dyskwalifikacją. W takim przypadku Organizator dodatkowo może zażądać od Uczestnika zadośćuczynienia i rekompensaty na pokrycie zniszczeń.

9. Na trasie imprezy może wystąpić ruch innych pojazdów, w tym ruch z przeciwka. Na odcinkach dojazdowych między PT Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, a w szczególności do nie rozwijania niebezpiecznej prędkości na obszarach zabudowanych oraz na odcinkach dróg o słabej widoczności.

10. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się ściśle po trasie imprezy. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek poruszanie się poza trasą, z wyjątkiem publicznych dróg asfaltowych.

11. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników podczas trwania imprezy. Wszelkie decyzje, co do wjazdu w PT oraz co do techniki ich pokonania Uczestnik podejmuje samodzielnie, po uprzednim obejrzeniu trasy. Dotyczy to również PT.

12. Spożywanie napojów alkoholowych w czasie trwania przejazdów jest surowo zabronione. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości kierowców, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, załoga zostanie wykluczona z imprezy natychmiast i bez zwrotu kosztów.

13. Decyzję co do poruszania się samodzielnego lub w teamach Organizator pozostawia Uczestnikom. W każdej chwili dowolna liczba załóg może sformować team oraz go rozwiązać. Załogi będą jednak klasyfikowane pojedynczo.

14. Załoga, która chce być klasyfikowana w imprezie zobowiązania jest do czytelnego wypełnienia karty drogowej (imię i nazwisko kierowcy i pilota, numer startowy) oraz do czytelnego wpisywania rozwiązań zadań specjalnych w odpowiednich rubrykach karty drogowej.

15. Załogi nie stosujące się do niniejszego regulaminu jak również do poleceń Organizatora i Sędziów będą dyskwalifikowane.

16. Wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem, na temat wątpliwości przy punktacji, zaliczenia zadań specjalnych, etc. podejmuje Organizator imprezy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Prowadzenie akcji reklamowych w czasie trwania imprezy wymaga zgody Organizatora i musi być ściśle z nim ustalone, dotyczy to rozwieszania banerów, haseł oraz innych akcji promocyjnych.

2. Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga Organizator imprezy "Bagno Reklamy DASH BOOR".

3. Organizator zastrzega sobie prawo do poprawek i uzupełnień regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.


Dash Boor - układanie trasy

Bagno Reklamy 2010

Bagno Reklamy 2009

Bagno Reklamy 2008

Bagno Reklamy 2007

Bagno Reklamy 2006

Bagno Reklamy 2005

blip | picasa web albums | youtube | google maps | twitter